يار در خانه و ما ...

تقدیم به اویی که مرا لایق خلق شدن دانست و عشقش را زیباترین هدیه به من ارزانی داشت

اسفند 91
1 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
4 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
2 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
6 پست
خرداد 85
2 پست
خدا
1 پست
خـــــون
1 پست
سرمایه
1 پست
کارخانه
1 پست
ترکی
1 پست